x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKP1 Suullinen viestintä I 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu perustiedot suomenruotsin ja ruotsinruotsin foneettisesta rakenteesta ja oppii soveltamaan tietojaan omassa ääntämisessään sekä pystyy ilmaisemaan itseään verraten virheettömästi tavallisimmissa suullisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Segmentaalisten ja prosodisten peruspiirteiden käsittely fonologisella ja foneettisella tasolla ja niiden kontrastiivinen vertailu suomen yleiskielen vastaaviin piirteisiin sekä suullisten viestintätilanteiden harjoittelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu tentin/tenttien tulokseen ja oppitunneilla osoitettuun kurssin sisällön omaksumiseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hellström, G., 1966: Så säger man. Almqvist & Wiksell.; Gårding, E. & Kjellin, O., 1998: Vårt tal. Hallgren & Fallgren.; Leinonen, K. & Kuronen, M., 2009: Svenskt uttal för finskspråkiga. Julkaisematon moniste.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Käännöstiede (ruotsi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö