x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSAPK2 Kulttuuritietous I 4 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija työkielialueen kulttuurin ja yhteiskunnan keskeisiin ilmiöihin ja instituutioihin. Tavoitteena on myös, että opiskelija oppii käyttämään eri tietolähteitä sekä osaa soveltaa löytämäänsä tietoa käännös- ja tulkkausviestinnän tarpeisiin. Opiskelija harjaantuu tunnistamaan ja käsitteellistämään kulttuurien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä sekä oppii mieltämään kielenkäytön ja tekstit kulttuurin ilmentäjiksi.

Sisältö

Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi kielelliset erityispiirteet ja alueelliset erot, historia, poliittinen järjestelmä, koulutusjärjestelmä sekä populaarikulttuuri. Kulttuurin käsite ja tekstit kulttuurin ilmentäjinä. Saksa, Sveitsi ja Itävalta kulttuurialueina ja niiden vertailu Suomeen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin, ryhmätyönä laaditun harjoitustyön suullinen ja kirjallinen raportointi. Vaihtoehtoisesti kirjallisuusessee.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja harjoitustyöhön TAI kirjallisuusesseeseen.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esseekirjallisuudesta sovitaan erikseen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö