x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GERFA6 Kielioppi II 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Keskeisten syntaktisten kuvausmenetelmien ja kielioppimallien (erityisesti valenssiteorian) tuntemus, saksan kielen syntaktisten rakenteiden hallinta ja niiden ymmärtäminen osaksi kielitietoa.

Sisältö

Operationaaliset testit, syntaksi kieliopin osa-alueena, syntaktiset kuvausmallit, erityisesti valenssi- ja dependenssimalli, sen keskeiset käsitteet ja periaatteet, lauseenjäsenet, lausemallit, lausetyypit, yksinkertainen ja kompleksinen lause, sanajärjestys.

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustyöt, kirjallinen loppukoe saksaksi tai suomeksi. Vaihtoehtoisesti kirjatentti saksaksi tai suomeksi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Piitulainen, M-L., Syntax des Deutschen. Unter Berücksichtigung des Kontrasts zum Finnischen. 2000. Lisäksi erikseen sovittavat kohdat jostakin saksan kieliopista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielitieto (Saksan kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö