x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKA9 Tekstianalyysi ja sanaston tuntemus 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii tiedot ruotsin kielen sanaston kehityksestä nykypäivään ja tulee tietoiseksi olemassa olevista sanaston muuttumis- ja kehitysmahdollisuuksista. Kurssilla kehitetään opiskelijan kykyä analysoida ja tunnistaa erilaisia tekstejä stilistisiä keinoja käyttäen.

Sisältö

Kurssilla käsitellään ruotsin sananmuodostuksen yleispiirteet ennen ja nyt kiinnittäen erityistä huomiota nykypäivän tendensseihin ja mahdollisuuksiin. Tämän lisäksi tutustumme käytännön harjoitusten avulla erilaisiin teksteihin ja niiden ominaispiirteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luento- tai lukukurssi.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu oppitunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja kirjalliseen tenttiin. Lukukurssina arviointi perustuu tentin tulokseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Allén, S. & Gellerstam, M. & Malmgren, S.-G., 1989: Orden speglar samhället. Allmänna förlaget.; Andersson, H., 1999: Vokabler på vandring. Ordimport till Sverige under tusen år. Lund: Studentlitteratur.; Edlund, L.-E. & Hene, B., 1992: Lånord i svenskan. Stockholm: Wiken.; Hellspong, L. 2001: Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur.; Josefsson, G., 2005: Ord. Lund: Studentlitteratur.; Liljestrand, B., 1993: Så bildas orden. Lund: Studentlitteratur.; Melin L. & Lange S., 1985: Att analysera text. Studentlitteratur.

Lisätietoja

Kurssin lukukurssina suorittavien opiskelijoiden on sovittava tenttikirjallisuudesta tentaattorin kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö