x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TOKLAI3 Kandidaatintyö 9 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus
Edeltävät opinnot
- kasvatustieteen perusopinnot - kasvatustieteen aineopinnoista noin puolet - (didaktisen) matematiikan perusopinnot -suositeltavia edeltäviä opintoja: kasvatustieteen aineopintojen metodikurssi ja tieteellisen kirjoittamisen kurssi

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tieteellisten lähteistöjen käyttöön, tutkimuksentekoon ja tieteelliseen kirjoittamiseen laatimalla tutkimukseensa perustuvan kandidaatintyön, jonka esittelee seminaari-istunnoissa. Opiskelija harjaantuu tieteellisen työn kriittiseen arviointiin toimimalla opponenttina.

Sisältö

-tutkimuksen teon perusteet: tutkimustehtävän asettaminen, aikaisempiin tutkimuksiin tutustuminen, teoreettisen viitekehyksen muodostaminen, tutkimusasetelman suunnittelu, aineiston kerääminen ja käsittely, tutkimustulosten esittäminen ja arviointi, tuotetun tiedon luotettavuuden arviointi
-tieteellisen työn raportoinnin perusperiaatteet
-lähteistöjen käyttö

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kandidaatintyön esittely, toisen opiskelijan työn opponointi, kieliasultaan korjatun seminaarityön jättäminen tarkastukseen.

Ks. tiedekunnan tutkintojen opinnäytteitä ja kypsyysnäytettä koskevat määräykset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tutkimustehtävän asettaminen - ongelmien ja tavoitteiden mielekkyys, teoreettinen perusteltavuus, ajankohtaisuus - käsitemäärittelyjen ja ongelmanrajausten vakuuttavuus - suhteuttaminen jo olemassa olevaan tutkimustietoon Teoreettiset lähtökohdat/teoriatausta - käsitteiden ja teoriamallin/teorian käyttö - teorian ja empirian suhde Tutkielman toteutus - aineisto ja sen hankinta - aineiston hankintakriteerien vakuuttavuus - menetelmien relevanssi

Suositellut suoritusajankohdat

- kolmantena opintovuonna

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö