x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TOKLA5 Yleisharjoittelu 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus

Yleiskuvaus

Yleisharjoittelun ja yleispedagogiikan tavoitteena on antaa kuva koulutuksen yleisistä kehyksistä, mahdollisuuksista ja koulutuksen yhteiskunnallisista ehdoista sekä opettajan laaja-alaisesta toimenkuvasta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee oppilaitoksen ja opettajan yleisiä edellytyksiä ja velvoitteita opetus- ja kasvatustyössä sekä
- tuntee ja ymmärtää opettajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuun opetus- ja koulutuskentässä.

Sisältö

Opettajan esiintymisen ja puheviestinnän yleiset perusteet

Aineenopettajan koulunpidolliset tehtävät ja vastuut

- Oppilaitoksen, kodin ja paikallisyhteisöjen yhteistyö

- Perehtyminen maahanmuuttajien opetukseen

- Perehtyminen tukiopetukseen, erityisopetukseen ja oppilas- ja opiskelijahuoltoon sekä erilaisia tukitoimia vaativien opetukseen

- Luokanvalvojan ja ryhmänohjaajan kasvatusvastuu ja tehtävät

- Perehtyminen juhlien sekä muiden tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen

Opetus- ja koulutushallinnon perusteet

- Opettajan yleiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

- Opetuksen yhteissuunnittelu, työyhteisön toiminta ja päätöksentekomallit sekä tutustuminen oppilaitosjohtamisen perusteisiin

Oppiainekohtaisia erityiskysymyksiä, harjoitteita ja sovelluksia

Opetuksen ohjattua seurantaa

Toteutustavat

Ohjattua tutustumista oppilaitoksen toimintaan, oppilaitoksen erityistehtävien ja opetuksen ohjattua seurantaa ja analysointia sekä osallistuminen järjestettyyn opetukseen
- Opintojakso toteutetaan sisällöllisesti rinnakkain yleispedagogiikan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä opetus- ja koulutushallinnon hyväksyttävä suorittaminen

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty / täydennettävä / hylätty. Mahdolliset täydennykset on tehtävä annettuun määräaikaan mennessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen aine- ja syventäviä opintoja (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö