x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AI4.1 Perusharjoittelu 1 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- perehtyy yhtenäisen perusopetuksen opetukseen alaluokilla sekä kasvatustyön tavoitteisiin ja menetelmiin tällä kouluasteella,
- osaa havainnoida ja ymmärtää oppilaiden yksilöllisiä oppimis- ja kasvuprosesseja sekä oppilaiden toimintaa ryhmän jäsenenä,
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia matematiikan ja muiden aineiden opetustilanteita,
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja ymmärtää yhteisöllisyyden ja vuorovaikutustaitojen merkityksen,
- osaa havainnoida koulua eri näkökulmilta lapsen oppimis- ja kasvuympäristönä sekä
- kykenee reflektoimaan pedagogista ajatteluaan.

Sisältö

Uskomukset ja käsitykset ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opettamisesta

Opetussuunnitelmaan perehtyminen, erityisesti perusopetuksen alaluokkien osalta

Opettajan työhön perehtyminen sekä koulu toimintaympäristönä
- Kasvatustyön tavoitteet perusopetuksen alaluokilla
- Oppilaiden toiminnan havainnointi
- Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
- Heterogeenisten opetusryhmien havainnointi ja opettaminen
- Itse- ja vertaisarviointi

Opetettavan oppiaineen erityispiirteet

Oppimateriaalit ja oppimisympäristöt

Vaadittavat opintosuoritukset

Henkilökohtaisen harjoittelusuunnitelman sisällöstä ja toteutuksesta sovitaan didaktiikan lehtorin kanssa ennen harjoittelun alkamista.

Opetuksen seuraamista ja avustamista, 6-8 pidettyä oppituntia ohjauksineen, ryhmä- ja yksilöohjauksia, muuta opiskelua opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Harjoitteluraportti, henkilökohtainen harjoittelupalautekeskustelu ja oppilaitoksen palaute. Harjoittelua on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole riittävästi saavutettu tai opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö