x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TOKLA3 Ainedidaktiikka 2 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus
Edeltävät opinnot
A.2 Ainedidaktiikka 1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on omaksunut valmiudet kehittyä pedagogisesti ajattelevaksi oppimisympäristöjen suunnittelijaksi, toteuttajaksi ja arvioijaksi,
- tuntee oman oppiaineensa historialliset ja pedagogiset lähtökohdat,
- pohtii toimintansa vaikutuksia opetus- ja kasvatustyössä,
- ymmärtää kokeilu-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen opetuksessa ja oppimaan ohjaamisessa,
- tutustuu oman alansa opettajan työhön eri koulutusasteilla sekä
- on omaksunut valmiuksia opettajuutensa ja ammatti-identiteettinsä kehittämiseen.

Sisältö

- oman opetus- ja kasvatustyön teoreettiset, arvofilosofiset ja eettiset periaatteet
- opetettavan aineen opetuksen, ohjaamisen ja oppimisen teoreettisesti perusteltu analysointi ja arviointi
- oppiaine ja koulun toiminta-ajatus
- aineen opettamisen tutkimus, kokeilu ja kehittäminen
- oman opettajuuden monipuolistaminen ja kehittäminen
- erilaiset oppijat huomioon ottavat oppimisympäristöt ja oppiainekohtaiset ratkaisut
- verkostoituminen paikallisesti ja kansainvälisesti

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 85 t 0 t
Seminaari 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, portfolion laadinta, siitä keskusteleminen ja kirjallisuuden suorittaminen

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Portfolio ja siihen liittyvät keskustelut: itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan arviointi. Mikäli opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti tai tavoitteita ei ole saavutettu, opintojaksoa on täydennettävä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen aine- ja syventäviä opintoja (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö