x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TOKLA1A Yleispedagogiikka 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus

Yleiskuvaus

Perusopintojen, yleispedagogiikan, yleisharjoittelun ja laajentavan harjoittelun tavoitteena on antaa kuva koulutuksen yleisistä kehyksistä, mahdollisuuksista ja yhteiskunnallisista koulutukseen heijastuvista ilmiöistä ja opettajan laaja-alaisesta toimenkuvasta.

Osaamistavoitteet

Perehtyy monipuolisesti opettajan erilaisiin opetus- ja kasvatustehtäviin
- sisäistää dialogisuuden osana opettajuutta
- ymmärtää itsearvioinnin ja jatkuvan kouluttautumisen merkityksen opettajan työssä
- tiedostaa yhteiskunnan muutoksien vaikutuksia oppilaitoksen toimintaan

Perehtyy erilaisiin oppilaitoksiin työ- ja toimintaympäristöinä
- oppii näkemään oppilaitoksia moniulotteisena oppimisympäristönä, elinikäisen ja yksilöllisen oppimisen ja oppipolkujen verkostona
- saa käsityksen aineenopettajan laaja-alaisesta toimintakentästä, jatkumosta yhtenäisestä perusopetuksesta vapaaseen sivistystyöhön

Sisältö

Opetussuunnitelman perusteet
- yhtenäinen perusopetus
- aihekokonaisuudet
- arvioinnin yleiset periaatteet oppilaitoksissa

Opettajan työ muutoksessa
- erilaiset oppilaitokset ja pedagogiikat
- yhteistyö yli oppiaine- ja oppilaitosrajojen
- kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen
- oppilaitoksen, kodin ja paikallisyhteisöjen yhteistyö
- turvallisuuskasvatus, koulun kriisityö

Opettajan työssä jaksaminen
- kollegiaalisuus, yhteisöllisyys ja hyvä johtaminen
- koulun arjen sosiaaliset haasteet: kiusaaminen, rauhattomuus ja viihtymättömyys

Suunnitellut sisällöt toteutetaan soveltuvin osin huomioiden ajankohtaisuus ja käytettävissä olevat resurssit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 14 t 0 t

Opintojakso toteutetaan rinnakkain harjoittelun kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ryhmä- seminaarityöskentelyyn, kirjallinen työskentely.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty / täydennettävät /hylätty. Mahdolliset täydennykset on tehtävä määräaikaan mennessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö