x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASOP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa kasvatustieteen olemuksen tutkimuskohteena,
- tuntee kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia lähtökohtia ja keskeisiä tutkimusmenetelmiä,
- hahmottaa tieteellisen ongelmanratkaisuprosessin kulun sekä
- osaa hakea tieteellistä tutkimustietoa eri tietolähteistä sekä arvioida käsittelemäänsä tietoa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tieteellisen toiminnan perusteisiin, tutkimuksen tekemiseen sekä kasvatustieteiden metodologian ja menetelmien peruskysymyksiin. Jaksolla käsitellään kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia, kysymyksenasetteluja, analyysin keskeisiä menetelmiä sekä tutkimuksen raportointia ja tutkimustulosten kriittistä arviointia.
Opintojakson tiedetausta: Tutkimusmetodologia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Lisäksi pääaineopiskelijoille voidaan järjestää yksiköittäin enintään 12 t pienryhmätyöskentelyä, joka korvaa vastaavan määrän itsenäistä työskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakson suoritustavoista sovitaan tarkemmin ensimmäisellä luennolla vastuuopettajan kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Uusitalo, H. 1991. Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. WSOY.

Heikkilä. T. 1999. Tilastollinen tutkimus. Edita.

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Vaihtoehtoista kirjallisuutta kurssilla annettavan ohjeistuksen mukaisesti:

Scott, D. & Usher, R. (eds.) 1996. Understanding Educational Research. London: Routledge.

Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) 2001. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I-II. PS-kustannus.

Nummenmaa, L. 2004. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi.

Metsämuuronen, J. 2003. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. International Methelp.

Ruoppila, I., Hujala, E., Karila, K., Kinos, J,. Niiranen, P. & Ojala, M. 1999. Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä. Atena Kustannus.

Opintojaksolla hyödynnetään kasvatustieteen opinnöytetöitä (gradut, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat) http://tutkielmat.uta.fi http://acta.uta.fi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, opettajankoulutus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö