x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASOP4 Opetus, ohjaus ja oppiminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa opetuksen, ohjauksen ja oppimisen kysymyksiä kulttuurisista, kasvatusfilosofisista, kasvatuspsykologisista sekä opetussuunnitelmallisista ja didaktisista näkökulmista,
- pystyy pohtimaan ja selkiyttämään omia oppimis- ja opetuskäsityksiään,
- pystyy kehittämään valmiuttaan analysoida ja dokumentoida opetus- ja oppimistapahtumaa ja sen ohjausta sekä
- pystyy edelleen kehittämään valmiuksiaan oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin opetus- ja oppimisteoreettisiin suuntauksiin sekä opetuksen, ohjauksen ja oppimisen kysymyksiin kulttuurisista, kasvatusfilosofisista, kasvatuspsykologisista sekä opetussuunnitelmallisista ja didaktisista näkökulmista.
Opintojakson tiedetausta: Kasvatuspsykologia, didaktiikka.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakson osallistujan määrää voidaan rajoittaa kurssille ilmoittautumisen yhteydessä. Pääaineopiskelijat ovat etusijalla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Opintojakso toteutetaan eri periodeissa tai useammalle periodille jaettuna kunkin yksikön aikatauluihin ja toteutustapoihin soveltuen. Kukin yksikkö järjestää kurssin omalla tavallaan, yhdessä oppilaitosten tai koulutuspäiväkotien kanssa. Opintojakso sisältää ohjattua orientoivaa harjoittelua 10-20 t.
Tarkemmat tiedot toteutustavoista ja aikatauluista ilmoitetaan yksikön www-sivuilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakson suoritustavoista sovitaan tarkemmin luennolla vastuuopettajan kanssa kurssin alkaessa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2003 tai 2005. Didaktiikan perusteet. WSOY.

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY.

Lisäksi sopimuksen mukaan artikkeleita tai sovittavia osia seuraavista:

Suutarinen, S., (toim.). 2006. Aktiiviseksi kansalaiseksi. Opetus 2000. Kansalaisvaikuttamisen haaste.

Lehtinen, E. Kuusinen, J., Vauras, M. 2006. Kasvatuspsykologia. WSOY.

Hujala, E. 2002. Uudistuva esiopetus. Gummerus.

Lisäksi hyödynnetään YLE:n Opettaja.tv:n ohjelmistoja ja niiden internet-tallenteita tai muita ajankohtaisia aineistoja.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, opettajankoulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö