x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASOP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat
- ovat tutustuneet ihmisen kasvuun, identiteetin kehitykseen ja elämänkulkuun keskeisten kasvatuspsykologisten ja -sosiologisten teoriasuuntausten näkökulmista,
- tunnistavat oppimiskokemusten yhteyksiä identiteetin rakentumiseen eri elämänvaiheissa sekä
- ymmärtävät ihmisen kasvun ohjaamiseen ja tutkimiseen kuuluvan eettisen vastuun.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun prosesseihin ja ilmiöihin kasvatuksen ja koulutuksen yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista sekä kulttuurisista näkökulmista.
Opintojakson tiedetausta: kasvatuspsykologia ja kasvatussosiologia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Itsenäistä työskentelyä.
Lisäksi pääaineopiskelijoille voidaan järjestää yksiköittäin enintään 12 t pienryhmätyöskentelyä, joka korvaa vastaavan määrän itsenäistä työskentelyä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakson suoritustavoista sovitaan tarkemmin ensimmäisellä luennolla vastuuopettajan kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., Ruoppila, I. 2006. Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY.

ja sopimuksen mukaan kaksi seuraavista soveltuvin osin

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2000. Kasvatussosiologia. WSOY.

Lehtinen, E. Kuusinen, J., Vauras, M. 2006. Kasvatuspsykologia. WSOY.

Kronkvist E-L. & Pulkkinen, M-L. 2007. Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. WSOY.

Dunderfelt, T. 1997. Elämänkaaripsykologia. Lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. WSOY

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, opettajankoulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö