x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASOP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kasvatus- ja koulutusjärjestelmän peruspiirteet ja sen kehityksen osana suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria,
- ymmärtää, mitä yksilön ja yhteiskunnan suhteen muutokset ovat merkinneet yksilön asemalle sekä kasvatukselle ja koulutusinstituutiolle sekä tuntee yhteiskunnan tämänhetkiset muutostrendit,
- ymmärtää, mitä kasvatuksen hyvän elämän ideaali on merkinnyt ja merkitsee yhteiskunnassa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kasvatuksen ja koulutuksen peruskysymyksiin ja keskeisiin käsitteisiin selvittämällä niiden yhteyksiä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutosprosesseihin.
Opintojakson tiedetausta: Kasvatussosiologia, politiikan tutkimus (koulutuspolitiikka).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Itsenäistä työskentelyä.
Lisäksi pääaineopiskelijoille voidaan järjestää yksiköittäin enintään 12 t pienryhmätyöskentelyä, joka korvaa vastaavan määrän itsenäistä työskentelyä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentopäiväkirjan pohjalta laadittu essee, joka tehdään pääsääntöisesti parityönä tai kolmen hengen ryhmissä. Kirjallisuuden tenttiminen yleisenä tenttipäivänä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Rinne, R. & Salmi, E. 1998. Oppimisen uusi järjestys. Uhkien ja verkostojen maailma koulun ja elämänmittaisen opiskelun haasteena. Tampere: Vastapaino.

ja sovittavin osin jokin seuraavista teoksista:

Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. 2005. Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino.

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, K. 2006 (tai vanhempi painos). Kasvatussosiologia. Helsinki: WSOY.

Sormunen, E. & Poikela, E. (toim.) 2008. Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen. Tampere: Tampere University Press.

Suoranta, J. 2003. Kasvatus mediakulttuurissa. Tampere: Vastapaino.

Hytönen, J. 1997. Lapsikeskeinen kasvatus. 4. uudistettu painos. Helsinki: WSOY.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, opettajankoulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö