x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASOP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää filosofian ja kasvatusajattelun yhteydet sekä niiden yhteisen alkuperän ja
- tuntee oman aikakautemme kasvatuskäsitysten historialliset juuret.

Sisältö

Opintojakso antaa opiskelijoille alustavan kokonaisnäkemyksen länsimaisen kasvatusajattelun päälinjoista ja niiden filosofisista perusteista. Jaksolla käsitellään myös suurten yhteiskunnallis-poliittisten muutosten, niitä ohjaavien ja heijastelevien ideologioiden vaikutuksia ja ilmenemismuotoja kasvatusajatteluun, sen kehitykseen ja nykytilaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Itsenäistä työskentelyä.
Lisäksi pääaineopiskelijoille voidaan järjestää yksiköittäin enintään 12 t pienryhmätyöskentelyä, joka korvaa vastaavan määrän itsenäistä työskentelyä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakson suoritustavoista sovitaan tarkemmin ensimmäisellä luennolla vastuuopettajan kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Siljander, P. 2003. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Gaudeamus.

Iisalo, T. 1989 tai uudempi. Kouluopetuksen vaiheita. Katedraalikoulusta nykyisiin kouluihin. Otava.

ja sopimuksen mukaan sovittavia osia seuraavista:

Hämäläinen, K., Lindström, A. & Puhakka, J. 2005. Yhtenäisen peruskoulun menestystarina. Yliopistopaino Kustannus.

Hänninen, S-L & Valli, S. Suomen lastentarhatyön ja varhaiskasvatuksen historia.

Launonen, L. 2000. Eettinen kasvatusajattelu suomalaisen koulun pedagogisissa teksteissä 1860-luvulta 1990-luvulle. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 168. Jyväskylän yliopisto.

Tähtinen, J. & Skinnari, S. (toim.). 2008. Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. Suomen kasvatustieteellinen seura.

von Wright, G.H. 1961 (kaikki painokset). Ajatus ja julistus teoksesta luku ”Paideia”. Porvoo: WSOY.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, opettajankoulutus)
Kasvatustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö