x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOS5B Europe in Transition 4–6 op
Organised by
Local and Regional Governance
Person in charge
Yliassistentti

General description

Kurssin suorittanut on perehtynyt Euroopan nykymuotoisen rakenne- ja koheesiopolitiikan institutionaalisen kehityksen ja osaa suhteuttaa rakennepolitiikan EU:n muihin toimialoihin. Hän tunnistaa Euroopan alueellisten muutosten monimuotoisuudesta aiheutuvat haasteet koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamiselle. Kurssilla tehtävissä harjoituksissa eri kansallisuuksia edustavat opiskelijoita rohkaistaan tuomaan esiin ja argumentoimaan omia näkökulmiaan tarkasteltaviin teemoihin. Harjoitukset laajentavat ymmärrystä Euroopan moninaisuudesta ja sen heijastumisesta yhteisen päätöksenteon kohteiden erilaiseen arvottamiseen. Englanninkieliset harjoitustyöt laatiessaan kurssilaiset soveltavat kurssin aihepiiriä koskevaa terminologiaa omista tutkimusintresseistään nousevissa pienoistutkielmissa.

Learning outcomes

Perehdyttää opiskelijat alueellisuuden merkityksiin osana eurooppalaista päätöksentekoa sekä Euroopan alueellisiin muutoksiin ja niiden hallintaan erityisesti koheesio- ja rakennepolitiikan keinoin. Kurssilla tarkastellaan myös EU:n laajenemisen kaltaisia ajankohtaisia ja vapaan liikkuvuuden kaltaisia perustavan laatuisia ilmiöitä niiden alueellisten vaikutusten kanalta.

Contents

Euroopan jäsentyminen päätöksentekoympäristönä ja sen jäsentymistä määrittävät tekijät. Alueellisen kehityksen ja koheesiopolitiikan mittakaavat, monikulttuurisuus ja integraation muotoutumisvaiheet. Alue- ja rakennepolitiikka osana EU:n budjettia. Lissabonin strategia koheesio- ja kilpailukykypolitiikan jäsentäjänä. Erilaisten rajojen merkitykset ja rajat ylittävä liikkuvuus Euroopassa.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 18 h 0 h
Independent work 40 h 0 h
Seminar 12 h 0 h

Teaching language

English

Modes of study

Kurssin voi suorittaa laajuudessa 4 op osallistumalla luentoihin ja laatimalla niiden sisältöjä reflektoivan esseen tai laajuudessa 6 op laajentamalla esseetä ja pitämällä siihen pohjautuvan suullisen esityksen.

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

1. year spring

Belongs to following study modules

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Johtamiskorkeakoulu