x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOS5A Sähköinen hallinto 6 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Ari-Veikko Anttiroiko
Edeltävät opinnot
Jakso suoritetaan koulutusohjelman perus- ja aineopintojen suorittamisen jälkeen.

Yleiskuvaus

Sähköinen hallinto erityisesti kunta- ja aluetasolla.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten tietoyhteiskuntakehitys heijastuu kuntien ja alueiden toimintaan ja toimintapuitteisiin. Opiskelija tuntee kurssin jälkeen keskeiset sähköisen hallinnon teoriat, mallit ja käsitteet, osaa hahmottaa sähköisen hallinnon ja palvelujen kehittämisen haasteita ja kehityssuuntia ja tuntee keskeiset kunta- ja aluetason konseptit ja sovellukset.

Sisältö

Kurssin lähtökohdan muodostaa tietoyhteiskunta ja sähköinen hallinto (e-hallinto) sen erityisenä instanssina. Keskeisiä sisältöä kuvaavia käsitteitä ovat e-hallinnon ohella e-demokratia, e-palvelu (verkkopalvelu) ja e-hallinta (e-governance). Kurssin ydinsisällön muodostavat sähköisen hallinnon geneeriset teoriat ja erilaiset mallit. Lisäksi käsitellään mm. ubiikkiin hallintoon ja hallinto 2.0:aan liittyviä viimeaikaisia kehitystrendejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 15 t
Itsenäinen työskentely 10 t 0 t
Seminaari 3 t 0 t

Kurssin lähtökohtana on verkkoluento, joka tentitään erikseen sovittuna tenttiajankohtana. Verkko-opiskelun ja itsenäiseen työskentelyyn perustuvan esseen kirjoittamisen tueksi järjestetään kokoava seminaari, jonka yhteydessä on mahdollisuus keskustella jakson opettajan kanssa sekä luennosta (luentotenttiin valmistautuminen) että kirjoitettavasta esseestä (esseen kirjoittamiseen valmistautuminen).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Verkkoluento suoritetaan tenttinä. Sen lisäksi jokainen tekee sovitusta teemasta noin 2 op:n laajuutta vastaavan esseen, joka palautetaan jakson vastuuopettajalle. Verkkoluennon aineiston esittelyä ja esseen kirjoittamista varten järjestetään pienimuotoinen seminaari. Opintosuorituksia koskevaa lisäinformaatiota löytyy ko. jakson kohdalta Moodlesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Sisällön hallinta ja esseen laadukkuus.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kyseessä on valinnainen syventävien kurssi. Suositeltava suoritusajankohta maisterin tutkinnon 1. vuoden III periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkoaineisto on saatavissa Moodlessa.

Lisäksi hyödynnetään mm. NELLI-portaalissa saatavissa olevaa Encyclopedia of Digital Government -teosta ja verkkolähteitä (esim. Electronic Journal of e-Government). Suositeltavaa oheiskirjallisuutta:

  • Grönlund, Åke (toim.) Electronic Government: Design, Applications & Management. IGP 2002.
  • Garson, G. David (toim.) Public Information Technology: Policy and Management Issues. IGP 2003.
  • Pavlichev, Alexei & Garson, G. David (toim.) Digital Government: Principles and Best Practices. IGP 2004.
  • Marshall, Stewart & Taylor, Wal & Yu, Xinghuo (toim.) Using Community Informatics to Transform Regions. IGP 2004.
  • Becker & Slaton: The Future of Teledemocracy. Praeger 2000.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu