x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOS1A Paikallinen muutos ja hallinta, lukupiiri 3 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Kunnallispolitiikan professori

Osaamistavoitteet

Kurssin oppimistavoitteita ovat että opiskelija
1) tuntee paikallisen hallinnan (governance) keskeiset teoriat, periaatteet ja käytännöt,
2) ymmärtää ja pystyy tulkitsemaan kunnallishallinnon muutosta paikallisen hallinnan tarjoamista käsitteistä ja ideoista lähtien, sekä
3) kykenee kriittisesti arvioimaan ja soveltamaan muutoksen hallinnassa tarvittavia käsitteitä ja työkaluja.
4) on saanut valmiuksia johtaa kunnan yhteistyösuhteita muihin kuntiin, valtion viranomaisiin, yrityksiin ja kansalaisyhteiskuntaan.

Sisältö

Kurssi rakentuu kolmesta kokonaisuudesta. Ensimmäinen, käsitteellinen ja johdatteleva osuus erittelee hallinnan teoriaa ja suhdetta läheisiin teorioihin ja käsitteisiin (kuten koordinaation teoriat, valta, regiimiteoria, transaktiokustannusten teoria). Toinen käsittelee kunnallishallinnon uudistamista osana kansainvälistä kehitystä ja arvioi hallintaa uudistamisen toisena aaltona uuden julkisjohtamisen jälkeen. Kolmannessa osuudessa tarkastellaan hallinnan mahdollisuuksia ja ongelmia kunnan kehittämisen toimijakentän, kunnan ohjauksen ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri 20 t 0 t

Johdantoluennot joiden jatkona pienryhmätöihin perustuva lukupiiri

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Johdantoluennoille osallistuminen sekä lukupiirissä artikkelin esittäminen, puheenjohtajana toimiminen ja muiden opiskelijoiden esitysten kommentointi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukupiirissä käsitellään paikalliseen muutokseen ja hallintaan liittyviä tieteellisiä artikkeleita

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu