x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOS6 Pro gradu -seminaari 10 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Kunnallispolitiikan professori, aluetieteen professori

Osaamistavoitteet

Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä keskustelua. Seminaarin käytyään opiskelijalla on valmis tutkimussuunnitelma ja gradun tiedonhankinta- ja kirjoitusprosessi on lähtenyt liikkeelle.

Sisältö

Työskentely on seminaarimaista ja sen yhteydessä käsitellään opiskelijoiden laatimia ideapapereita, tutkimussuunnitelmia ja muita alustuksia. Tarvittaessa pidetään lyhyitä virikeluentoja tutkielman tekemiseen liittyvistä kysymyksistä tai gradujen sisällöllisistä teemoista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

kunnallispolitiikan professorin vetämä ryhmä periodit 1-3
aluetieteen professorin vetämä ryhmä periodit 2-4

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaarin oheislukemistona voidaan käyttää kirjoja Hakala: Graduopas. Gaudeamus 1999, sekä Hirsjärvi-Remes-Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Kirjayhtymä 1997 tai uudempi painos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu