x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOS4 Kuntien ja alueiden kansainväliset hallintasuhteet 6 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Kunnallispolitiikan yliassistentti
Edeltävät opinnot
Kurssi on suunniteltu otettavaksi perus- ja aineopintojen jälkeen.

Yleiskuvaus

Jakson ydinsisällön muodostavat kuntien ja alueiden kansainväliset hallintasuhteet sekä kilpailu- että yhteistyöstrategioiden kannalta.

Osaamistavoitteet

Kurssin pohjalta opiskelijalla on edellytykset ymmärtää ja analysoida globaalin kehitysdynamiikan ja kansainvälisten hallintasuhteiden merkitystä kuntien ja alueiden kilpailu- ja hyvinvointipolitiikan kannalta. Opiskelija kykenee hahmottamaan hallintasuhteiden globaalia toimijakenttää ja sen toimintalogiikkaa erityisesti kuntien ja alueiden kansainvälisen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi opiskelija kykenee muotoilemaan kuntien ja alueiden kehittämis- ja markkinointistrategioita ja soveltamaan niiden työstämisessä erilaisia kaupunkikonsepteja.

Sisältö

Globalisaatio, globaali hallinta, kuntien ja alueiden rooli globaalin hallinnan kentällä, kaupunkien ja alueiden välinen kilpailu ja kansainvälinen yhteistyö, osaamiskeskittymien globaali kilpailu, kansainvälinen kuntamarkkinointi, kuntien ja alueiden kehittämisstrategiat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Seminaari 9 t 0 t

Jaksoon kuuluu luento ja sen jälkeen järjestettävä teemaseminaari. Seminaarista annetaan erilliset ohjeet Moodlessa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

A. Luentosarja (15 t, 4 op). Luentosarjan kertauskuulustelun yhteydessä tentitään teos Kresl & Fry: The Urban Response to Internationalization. Edward Elgar 2005.
B. Teemaseminaarissa käsitellään jakson teemaan liittyviä kysymyksiä osallistujien suullisten esitelmien pohjalta. Kukin opiskelija tekee seminaarin yhteydessä tiiviin kunta-analyysin ja sen lisäksi jotain erityisteemaa käsittelevän kirjallisen esitelmän, jossa hyödynnetään alan kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Tarkemmat ohjeet seminaarin suorittamisesta annetaan seminaaria edeltävällä luennolla.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opetussisältöjen hallinta, seminaariosallistumisen aktiivisuus ja seminaariesitelmän ja erillisen kirjallisen työn laatu.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Maisterin tutkinnon ensimmäisen opiskeluvuoden I periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Teemaseminaarissa käsitellään kuntien ja alueiden kansainvälisiin hallintasuhteisiin ja kehittämiseen liittyvää problematiikkaa verkkolähteiden, artikkeleiden ja kirjallisuuden pohjalta. Esimerkkejä ko. teemaan liittyvistä julkaisuista: Futura 1/2005 (teemanumero: Kohti globaalia demokratiaa?); Horttanainen & Salo: Kunnat ja globalisaatio. Suomen Kuntaliitto 2007; Castells: The Informational City. Blackwell 1999; Komninos: Intelligent Cities. Spon Press 2002; Castells & Hall: Technopoles of the World. Routledge 1996; Borja & Castells: Local and Global. Earthscan 1999; Sassen: The Global City. PUP 2001; IJTM Vol. 28, Nos 3/4/5/6, 2004 (special issue on Global competition of high-tech centres); Florida: Cities and the Creative Class. Routledge 2005; Kresl & Fry: The Urban Response to Internationalization. Edward Elgar 2005; Carrillo (Ed): Knowledge Cities. Elsevier 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma)
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu