x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOA5A Tutkimusharjoitukset, laadullinen 6 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja, kunnallispolitiikan yliopistonlehtori, aluetieteen ja kunnallispolitiikan yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Samaan aikaan tutkimusharjoitusten kanssa suoritetaan Haa910

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija kvalitatiivisen tutkimuksen ongelmanasetteluihin, menetelmiin ja tutkimusprosessiin. Luoda opiskelijalle tutkimus- ja argumentointivalmiuksia omalla tieteenalallaan.

Sisältö

Kvalitatiivisen tutkimusongelman määrittely ja tutkimusprosessin läpivienti. Harjoitustöissä opiskelijat rakentavat pienryhmätyönä omien mielenkiinnon kohteidensa mukaan tutkimusasetelman ja toteuttavat sen. Kukin pienryhmä kerää tutkimusharjoitusta varten oman kvalitatiivisen tutkimusaineistonsa. Kaikille yhteisen käynnistysvaiheen jälkeen kurssi jakaantuu harjoitustöiden aiheiden perusteella kolmeen seminaariryhmään.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari
Harjoitukset

Ryhmätyönä toteutettava laadullinen harjoitustyö, osallistuminen lähiopetukseen ja loppuseminaariin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2001). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Yliopistopaino: Helsinki.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi: Helsinki.

Laine, M., Bamberg, J. & Jokinen, P. (2007; toim.). Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus: Helsinki.

Sekä muu kurssilla jaettava oheismateriaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu