x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOA10 Kandidaatintutkielma 8 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Yliassistentit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojakson suorittanut osaa kirjoittaa itsenäisesti laatimansa tutkimussuunnitelman mukaisesti yliopistollisen tutkielman.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kehittää ohjatun itsenäisen tieteellisen työskentelyn taitoa.

Sisältö

Pienimuotoisen tieteellisen tutkielman laadinta (min. 25 sivua + lähteet ja liitteet) sekä kypsyyskoe.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Yksilöopetus 2 t 0 t

Tutkielman laadinta rakentuu itsenäiselle tutkimusprosessille ja sen tulosten raportoinnille. Sen edellyttämä työmäärä ja työskentelytavat riippuvat keskeisesti tutkimuksen aiheen ja lähestymistavan valinnasta. Nämä valintakysymykset ratkaistaan tutkielmaa pohjustavassa tutkimussuunnitelmassa, joka laaditaan tutkielmaseminaarissa (KAJOK 12).

Vaadittavat opintosuoritukset

Pienimuotoisen yliopistollisen tutkielman laadinta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Tutkielma voidaan laatia heti tutkielmaseminaaria ja harjoitusaineen palauttamista seuraavan opetusperiodin (IV) aikana.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu