x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOA9 Kandidaattiseminaari 5 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Yliassistentit

Yleiskuvaus

Kurssin suorittanut osaa hyödyntää ryhmäprosesseja henkilökohtaisen tutkimusprojektin suunnittelussa. Hän on hankkinut riittävät valmiudet suunnitella tutkimusprosessi ja laatia sen mukaisesti yliopistollinen tutkielma itsenäisesti valitsemastaan aihepiiristä.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, kandidaatintutkielman tekemiseen sekä tutkimussuunnitelman kirjalliseen laadintaan ja suulliseen esittämiseen.

Sisältö

Tutkimusteeman valinta, tutkimusprosessin suunnittelu, lähdeaineiston hakukäytännöt, tieteellisen raportoinnin perusteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 20 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Tutkimussuunnitelman laadinta, kandidaatintutkielman laadintaa tukevan tutkimusasetelman muodostaminen ja seminaariesitys. Kurssilla laadittavalle raportille (harjoitusaine) tehdään kielentarkastus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Seminaari jaksottuu kolmannen opiskeluvuoden kolmelle ensimmäiselle opetusperiodille siten, että seminaariin sisältyvä harjoitusaine laaditaan kolmannella opetusperiodilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu