x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOP4 Suunnistus tieteeseen - perusopintoja kontekstoiva seminaari 4 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
aluetieteen yliopistonlehtori, ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
KAJO P1-P3
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Perusopintovaiheen päättävä seminaari Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen sekä Kunta- ja aluejohtamisen ohjelmien opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu akateemisen esittämisen ja argumentoinnin käytäntöihin. Hän oppii tarkastelemaan omaa oppimistaan ja yliopistollisen oppimisen erityispiirteitä, kuten opintojen kumuloitumista ja jatkuvuutta. Hän harjaantuu tunnistamaan tieteenalakohtaisen kontekstin merkityksen.

Sisältö

Seminaarissa ja sen kuluessa laadittavissa ja käsiteltävissä harjoitustöissä reflektoidaan kolmen edeltävän perusopintojakson keskeisiä sisältökysymyksiä. Seminaarissa kootaan edeltäviä opintojaksoja yhdistäviä teemoja ja opitaan tunnistamaan erilaisia tieteenalalähtöisiä näkökulmia perusopintojaksoilla esiin nousseisiin kysymyksiin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Järjestetään 4. periodissa

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu