x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPOA5 Luova kaupunkikehittäminen 5 op
Vastuutaho
Kunnallispolitiikka
Vastuuhenkilö
Yhdyskuntatekniikan lehtori

Yleiskuvaus

Kurssi antaa läpileikkauksen kaupunkien ym. urbaanien yhdyskuntien kehittämisen problematiikasta ja valmentaa osallistujia kohtaamaan kaupunkikehittämisen haasteita kuntanäkökulmasta. Kurssilla paneudutaan kaupunkikehittämisen luovaan hallintaan.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneet ymmärtävät kaupunkien kehityksen ja kehittämisen teoriaa, peruslogiikkaa ja riippuvuuksia.
Kehittää valmiuksia toimimiseen kaupunkikehittämiseen liittyvien hankkeiden ideoijina, liikkeellepanijoina ja vetäjinä (urban management).

Sisältö

- kaupunkikehittämisen historiaa, kaupunkimallit ja utopiat tausta-ajatteluna.
- kaupunkikehittämisen teoriat ja konseptit/regiimiteoria, luovan kaupungin idea, kaupunkimarkkinointi ja fyysinen ympäristö.
- kaupunkimaa ja kiinteistömarkkinat/kiinteistöjen arvo- ja hintatekijät, kunnat markkinoihin vaikuttajina, kuntien maa- ja tonttipolitiikka kaupunkikehittämisessä.
- urban management konseptit - julkisen/yksityisen yhteistyö kaupunkikehittämisessä.
- osallisuus- ja vuorovaikutus kaupunkikehittämisessä.

Toteutustavat

Johdattelevat luennot ja teemaseminaari, jonka yhteydessä käsitellään osallistujien valmistelemien annettujen tehtävien suorituksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot, kurssiin liittyvät työt ja esittelyt, oheiskirjallisuuteen perehtyminen. Aineiston perusteella suoritus luennolla sovittavalla tavalla (tentti tai erikseen sovittaessa omakohtaiset tehtävät).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus (tarkennetaan kullakin kurssilla)

1) Laakso Seppo & Heikki Loikkanen: Kaupunkitalous 2004.

2) Ahlava Antti & Harry Edelman (toim.): UDM Urban management design . Opas käytäntöön (saatavissa verkkoversiona) 2007.

3) Kostiainen Juha: Urban Economic development policy in the network society 2002.

4) Bäcklund–Häkli–Schulman (toim): Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kau-pungin suunnittelussa. Gaudeamus, Helsinki 2002.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Kunnallispolitiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Yhdyskuntatekniikka (Yhdyskuntatekniikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu