x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPOA3A Alueelliset ja paikalliset kehittämisprojektit, luennot 4 op
Vastuutaho
Kunnallispolitiikka
Vastuuhenkilö
Yhdyskuntatekniikan lehtori

Yleiskuvaus

Jaksolla luodaan yleiskuva alueellisen kehittämisen lähtökohdista, ajattelutavoista ja menettelyistä sekä aluekehittämisen toimijoista. Jakson harjoitustöiden yhteydessä syvennetään näkökulmia ja paneudutaan kehittämishankkeiden johtamisen kysymyksiin.

Osaamistavoitteet

Muodostuu käsitys alueellisen kehittämisen institutionaalisesta toimijakentästä ja toiminnan luonteesta.
Saadaan teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia erityisesti paikallisella ja alueellisella tasolla toteutettavien kehittämisprojektien projektinhallintaan.

Sisältö

- alueellisen kehittämisen lähtökohdat ja institutionaalinen toimijakenttä, toiminnan luonne ja menetelmät.
- paikallisten suunnittelu- ja kehittämisprojektien ohjelmointi, organisointi, projektisuunnittelu ja projektien johtaminen.
- kehittämisprojektien läpiviennin lainsäädännölliset perusvaatimukset ja demokratiatavoitteet.
- laaditaan pienimuotoinen projektisuunnitelma erikseen määriteltävästä aiheesta tai hankkeesta.

Toteutustavat

Jaksoon sisältyy johdattelevia virikeluentoja. Virikeluentojen ja niihin liittyvänä toteutettavan ekskursion pohjalta työskennellään työseminaarissa ryhminä ja itsenäisesti. Toteutetaan yhteistyössä Aluetieteen AA4 kurssin kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Työseminaarin suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kurssin/työseminaarin tilaisuuksiin sekä annettujen harjoitusten ja tehtävien suorittamista ja esittelyjä sovittavalla tavalla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhdyskuntatekniikka (Yhdyskuntatekniikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu