x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAA910 Tutkimusmenetelmät 6 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Hallintotieteiden metodologian yliassistentti
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Lisäksi suositellaan suoritetuksi Tieteellinen kirjoittaminen. Hallintotieteen pääaineopiskelijat suorittavat samanaikaisesti kandidaattiseminaarin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tutkimusprosessiin keskeisten tutkimuskäytäntöjen näkökulmasta sekä saa perusvalmiuksia tutkimusprosessin läpiviemiseen.

Sisältö

1 luentosarja (a): kvalitatiivinen tutkimusote. Tutkimushaastattelun prosessi. Kysymyksen purkaminen teemahaastatteluksi, vuorovaikutus haastattelutilanteessa, avaus sisällönanalyysiin.

2 luentosarja (b): kvantitatiivinen tutkimusote. Lomaketutkimuksen prosessi. Tutkimushypoteesien muodostaminen, operationaalistus kyselylomakkeeksi, mittauksen pysyvyys ja luotettavuus, kysymystyypit ja muuttujien asteikkotyypit, edustava otanta, avaava johdatus keskeisiin analyysin työtapoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 44 t 0 t

1) Luentosarja (a): kvalitatiivinen tutkimusote 24 t
2) Luentosarja (b): kvantitatiivinen tutkimusote 20 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentosarja (a) suoritetaan kirjoittamalla oppimispäiväkirja (1 op), joka edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetuksen yhteydessä pidettävään harjoitusdemonstraatioon (1 op). Kirja 1 (Hirsjärvi–Hurme) ja vaihtoehtoisesti kirja 2 tai 3 (2 op) suoritetaan yhtenä kokonaisuutena joko yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä. Luentosarjan (b) tentin (2op) yhteydessä suoritetaan luennolla ilmoitettavin osin kirja 4 (Heikkilä).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikille pakollinen

1. Hirsjärvi–Hurme: Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Gaudeamus Helsinki University Press 2008 (tai aiempi painos).

Lisäksi toinen seuraavista valinnan mukaan:

2. Koskinen–Alasuutari–Peltonen: Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino Tampere 2005 (tai uudempi painos).

3. Rubin–Rubin: Qualitative Interviewing. The Art of Hearing Data. Sage, 2nd edition 2005.

Luentosarjan (b) yhteydessä suoritetaan lisäksi:

4. Heikkilä: Tilastollinen tutkimus. Edita, 7. uudistettu painos 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Hallintotieteen aineopinnot (Hallintotiede)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Metodiopinnot (Vakuutustiede)
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset sivuaine- ja metodiopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu