x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LASKS065 Perspectives on Accounting Research 8 ECTS
Organised by
Accounting and Finance
Person in charge
Professori Salme Näsi

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija laskentatoimen tutkimukseen, antaa valmiuksia tehdä itse tutkimusta sekä hyödyntää laskentatoimen tutkimustuloksia käytännön työelämässä. Opintojakso soveltuu sisällytettäväksi sekä syventäviin että jatko-opintoihin.

Contents

Opintojaksolla käsitellään laskentatoimen tutkimuksen aihealueita, metodologiaa, teoriaperustaa sekä keskeisiä tuloksia sekä rahoituksen laskentatoimen että johdon laskentatoimen alueella, kattaen sekä yrityssektorin että julkisen sektorin organisaatioita laskentatoimen kontekstina. Lisäksi suorittaessaan opintojaksoa opiskelija kehittää valmiuksiaan suulliseen esiintymiseen ja ryhmätyöskentelyyn.

Teaching language

Finnish, English

Modes of study

Seminaarityyppiset luennot, harjoitukset, oppimispäiväkirja.

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

1. Ryan–Scapens–Theobald: Research Method and Methodology in Finance and Accounting. 2nd edition, Thomson 2002.

2. Tieteellisiä aikakauslehtiartikkeleita (15–20 artikkelia) sekä rahoituksen laskentatoimen että johdon laskentatoimen alueelta opettajan erikseen antaman luettelon mukaisesti.

3. Muu luennoitsijan osoittama materiaali.

Further information

Opintojakson järjestäminen ratkaistaan lukuvuosittain eikä sitä välttämättä luennoida joka vuosi.

Belongs to following study modules

School of Management
Voluntary Advanced Studies in Accounting (Accounting and Finance)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management