x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKA210 Tiedon tuottamisen perusteet 5 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Lili Kihn
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakso tarjoaa perusvalmiuksia siihen, miten tieteellistä tietoa tuotetaan tutkimusprosessin avulla.

Sisältö

Opitaan ymmärtämään selvityksen ja tutkimuksen välinen ero, tutustutaan erilaisiin aineistotyyppeihin ja kvantitatiivisiin sekä kvalitatiivisiin analyysimenetelmiin opinnäytetyöskentelyä ajatellen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Uusitalo: Tiede, tutkimus, tutkielma – johdatus tutkielman maailmaan, WSOY, 1997 tai uudempi.

2. Aaltola–Valli (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin (osa I). PS-kustannus, 2001. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu