x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUTAS14 Aluetalous ja kaupunkitalous 6 op
Vastuutaho
Kunnallistalous
Vastuuhenkilö
Kansantaloustieteen professori ja kunnallistalouden professori
Edeltävät opinnot
Kunnallistalouden perus- ja aineopinnot

Osaamistavoitteet

Syventää alue-, paikallis- ja kaupunkitalouden kysymysten käsitteellistä ja teoreettista ymmärrystä.

Sisältö

- yritysten sijaintipäätökset ja kansalaisten asuinpaikkavalinnat
- alueellinen ja paikallinen kehitys
- kaupunkien muodostuminen ja sisäinen rakenne
- liikkuminen ja liikenne
- paikallisen ja kansallisen politiikan tehtävät ja keinot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu on yhdistetty kirjallisuus- ja luentotentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Armstrong, Harvey & Taylor, Jim (2000). Regional Economics and Policy. Oxford: Blackwell.

2. Laakso, Seppo & Loikkanen, Heikki A.(2004). Kaupunkitalous: johdatus kaupungistumiseen, kaupunkien maankäyttöön sekä yritysten ja kotitalouksien sijoittumiseen. Helsinki: Gaudeamus.

3. McCann, Philip (2001). Urban and Regional Economics. Oxford: Oxford: University Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu