x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKS7 Tutkimusseminaari 12 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professorit ja yliassistentit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tutkimusseminaarin käytyään opiskelija kykenee julkisoikeudellisten ongelmien tieteelliseen analysoimiseen ja hänellä on pro gradu -tutkielman laatimisessa tarvittavat valmiudet. Seminaarin kuluessa opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielmaansa niin, että se on seminaarin päättyessä valmis tai lähes valmis.

Sisältö

1 Oikeudellisen tutkimuksen kysymyksenasettelu, oikeudellinen problematisointi
2 Oikeudellisen tutkimuksen menetelmälliset lähtökohdat ja niiden suhde kysymyksenasetteluun
3 Oikeudellinen tutkimus prosessina, tutkimuksen eteneminen
4 Oikeustieteellisen tekstin kirjoittaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Tutkimusseminaari järjestetään yhtenä kokonaisuutena, joka muodostuu kolmesta peräkkäisestä osasta. Seminaarin kesto on yleensä kolme periodia (esim. periodit I-III tai periodit II-IV). Seminaarin 1. osan aikana opiskelija laatii tutkimussuunnitelman pro gradu -tutkielmansa alalta. Seminaarin 2. osassa paneudutaan metodikysymyksiin osallistujien laatimien kirjallisten esitysten pohjalta. Seminaarin 3. osan aikana opiskelija laatii pro gradu -tutkielmaansa liittyvän, 15-20 sivun pituisen kirjoituksen, jonka aihe sovitaan seminaarin vetäjän kanssa. Seminaari päättyy loppukeskusteluun, jossa käydään jokaisen osallistujan kanssa lävitse se, missä vaiheessa hänen pro gradu -tutkielmansa on.
Tutkimusseminaareja järjestetään yksi tai kaksi /lukuvuosi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1 Tutkimussuunnitelman laatiminen pro gradu -tutkielman alalta
2 Kirjallisen esityksen laatiminen pro gradu -tutkielmaan liittyvistä teoreettisista tai metodologisista kysymyksistä
3 Kirjallisen esityksen laatiminen pro gradu -tutkielmaan liittyvästä sisältökysymyksestä.
4 Perehtyminen muiden osanottajien esityksiin; säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen seminaarin työskentelyyn.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu