x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUTAS2 Julkisen sektorin laskentatoimen teoria 6 op
Vastuutaho
Kunnallistalous
Vastuuhenkilö
Kunnallistalouden professori ja julkisyhteisöjen laskentatoimen professori
Edeltävät opinnot
Kunnallistalouden pääaineopiskelijoilla kunnallisalan opinnot ja kunnallistalouden perus- ja aineopinnot, muilla riittävät tiedot kunnallistaloudesta, rahoituksen laskentatoimesta ja johdon laskentatoimesta.

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoille pakollinen opintojakso

Osaamistavoitteet

Perehdyttää julkisen sektorin ja voittoa tavoittelemattomien (nonprofit) organisaatioiden laskentatoimen teorioihin sekä kotimaisiin että kansainvälisiin kehityssuuntiin.

Sisältö

- laskentatoimen teoreettiset lähtökohdat
- mittareiden etsinnän ongelmat
- julkisyhteisöjen rahoituksen laskentatoimen standardointi
- laskentainformaation käytön ongelmat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 25 t 0 t

Luentoihin sisältyy seminaarimuotoinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisessa tentissä suoritetaan sekä luentoaineisto että kirjat. Seminaarityöskentelyyn liittyvät harjoitukset ovat pakolliset.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen kuulustelu 1-5, harjoitustehtävät 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Maisteriopintojen 1. ja 2. syksy.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Meyer, Marshall W.(2002). Rethinking Performance Measurement. Beyond the Balanced Scorecard. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Luoma, Mikko; Oulasvirta, Lasse & Näsi, Salme (2007) Kansainväliset IPSAS-tilinpäätösstandardit valtion laskentatoimen kehittämisen näkökulmasta. Tampere: Tampere University Press.

3. Lisäksi tutustuminen kansainvälisiin julkissektorin laskentatoimen standardeihin opettajan osoittamalla tavalla.

4. Julkissektorin laskentatoimen teoriaa käsittelevät artikkelit:

- Wiliams, Daniel (2003). Measuring government in the early 20th century. Public Administration Review, vol. 63, no. 6, 643-659.

- Mayston David (1993). Principals, agents and the economics of accountability in the new public sector. Accounting, Auditing and Accountability Journal, vol. 6, no. 3, 68-96.

- Behn, Robert D.(2003).Why measure performance? Different purposes require different measures. Public Administration Review, vol 63, no. 5, 586-606.

- Nielsen, Steffen B & Ejler, Nicolaj (2008). Improving performance exploring the complementaries between evaluation and performance management. Evaluation, vol. 14, no. 2, 171-192.

- Cavalluzzo, Ken S. & Ittnerr, Christopher D. (2004). Implementing performance measurement innovations: evidence from government. Accounting, Organizations and Society, vol. 29, no. 3/4, 243-267.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu