x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOIKA8 Kandidaatintutkielma 8 op
Vastuutaho
Vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden professori, yliopettaja ja yliassistentti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tutkimustyöhön, -menetelmiin ja tieteellisten lähteiden käyttöön laatimalla tutkielman jostakin vero-oikeuden alaan kuuluvasta aiheesta. Tutkielman tulee muodostaa kokonaisuus, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja siihen liittyvään problematiikkaan, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaan ja valmiutta selkeän asiatekstin laadintaan. Tutkielmaan liittyvän kypsyysnäytteen tulee osoittaa, että opiskelija hallitsee tutkielman aihepiirin ja että hänellä on riittävä valmius asiansa ilmaisemiseen.

Sisältö

Opiskelija laatii tutkielman opettajan johdolla ja hänen hyväksymästään aiheesta. Tutkielma voidaan laatia myös kahden tai useamman tekijän ryhmätyönä. Tällaiselta tutkielmalta edellytetään, että kunkin opiskelijan osuus on arvioitavissa ja että tutkielman laatimiseen tarvittava työmäärä vastaa kunkin tekijän osalta yksin tehdyn tutkielman laatimiseen vaadittavaa työpanosta. Tutkielman ohjepituus on n. 30 normaalikokoista (A4) sivua. Tutkielman arvostelussa kiinnitetään huomiota käytettävän tutkimusmenetelmän hallintaan, asialliseen sisältöön, tietojen dokumentointiin ja kielenkäyttöön.

Toteutustavat

Ryhmäohjausta aineopintoseminaarin yhteydessä, luennot, atk-opetus ja yksilöohjausta tutkielman laadinnan yhteydessä. Lähdeaineistoon perehtyminen ja tutkielman laatiminen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tutkielma jätetään kahtena kappaleena oppiaineen yhteyshenkilölle (ks. oppiaineen kotisivut). Tämän jälkeen opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan yhdestä tutkielman tarkastajan osoittamista kolmesta vaihtoehtoisesta tutkielmaan liittyvästä aihesta. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa opiskelijan perehtyneisyys tutkielman aihepiiriin ja että opiskelijalla on hyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Kypsyysnäyteestä tarkastetaan sekä sen sisältö että kieliasu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu