x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOIKA7 Aineopintoseminaari 5 op
Vastuutaho
Vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopettaja
Edeltävät opinnot
Vero-oikeuden perusopinnot ja osa aineopinnoista

Osaamistavoitteet

Opiskelijaa opastetaan vero-oikeutta sekä muuta oikeus-, talous- ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta koskevan tiedon hyväksikäyttöön omakohtaisessa tutkimustyössä. Opiskelija saa perusvalmiuksia tieteelliset vaatimukset täyttävän kirjallisen esityksen laatimiseen jostakin vero-oikeudellisesta aiheesta. Hän harjaantuu suullisen ja kirjallisen esitystaidon käyttämiseen sekä tieteelle ominaiseen kriittiseen tarkastelutapaan.

Sisältö

1 Oikeustieteellisen tutkimuksen menetelmät ja kysymyksenasettelut
2 Oikeustieteellinen tutkimus vaiheittaisena prosessina (tutkimuksen suunnittelu, aineiston kokoaminen, aineiston analysoiminen, tulosten esittäminen)
3 Oikeudellisen tutkimuksen lähdemateriaali ja sen käyttäminen tutkimuksessa
4 Kirjallisen esityksen laatiminen (jäsentely, dokumentointi)
5 Suulliset esitykset seminaarin eri vaiheissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 60 t 0 t

Luennot, ryhmä- ja yksilöohjaus.
Alustukset. Kandidaatintutkielman laatiminen. Esitelmän suullinen esittely ryhmälle. Aktiivinen osallistuminen esitelmien arviointikeskusteluun ja muihin esitysten arvioinnissa mahdollisesti käytettäviin menettelyihin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kandidaatintutkielman laatiminen, aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu