x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKS6 Oikeustieteellinen tutkimus 6 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Aineopinnot (pääosiltaan)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee oikeuslähdeopin, laintulkintatekniikat, oikeustapausanalyysin, oikeudellisen argumentoinnin teorian sekä oikeustieteellisen tutkimuksen metodiikan.

Sisältö

1 Oikeuslähdeoppi ja laintulkintaoppi
2 Oikeudellisten ratkaisujen analyysi
3 Oikeudellisen argumentoinnin teoria
4 Oikeustieteellinen tutkimus, sen teoreettiset lähtökohdat ja metodiikka
5 Oikeustieteellisen tutkimuksen eri tutkimussuuntaukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentotentti (luennot ja luennoilla osoitettava kirjallisuus) taikka Kirjallisuustentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus

1. Siltala: Oikeustieteen tieteenteoria. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja n:o 234, Vammala 2003, s. 1-386.

2. Aarnio: Laintulkinnan teoria. Werner Söderström Osakeyhtiö, Juva 1989.

3. Valinnan mukaan yksi seuraavista:

(a) Aarnio: Tulkinnan taito. Werner Söderström Osakeyhtiö, Vantaa 2006, s. 221-338.

(b) Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi. Werner Söderström Lakitieto OY, Vantaa 2000, luvut 6, 7 ja 10.

(c) Tuori: Oikeuden ratio ja voluntas. WSOYPro, Vantaa 2007, luvut II, IV, V ja X.

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu