x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU52 Kohti gradua 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Tieteellinen kirjoittaminen 3 op tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa...

• mieltää tutkielmanteon kirjoittamisprosessina
• soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita omaan tutkielmatekstiinsä
• argumentoida tarkoituksenmukaisesti
• käsitellä oman tutkimusaiheensa kannalta relevanttia eri lähteistä peräisin olevaa tietoa ja käyttää sitä omassa tekstissään
• muokata tutkielmatekstiään saamansa palautteen mukaisesti
• arvioida omaansa ja muiden kirjoittamaa tieteellistä tekstiä
• soveltaa kielenkäytön keskeisiä normeja ja viimeistellä tutkielmatekstinsä

Sisältö

Opiskelija

• muokkaa tutkielmatekstiään
• harjoittelee argumentointia
• kirjoittaa kurssin aikana oppimispäiväkirjaa, jossa hän arvioi oppimistaan ja kehittymistään kirjoittajana.
Opintojakson sisällön painotukset ja tehtävien tarkennetut toteutustavat sovitaan yhdessä kunkin ryhmän opiskelijoiden kanssa.

Kurssilla keskitytään tekstin jäsennykseen ja ymmärrettävyyteen, ilmaisun täsmällisyyteen, tekstin ulkoasuun ja muotoseikkoihin. Kurssi sisältää pienryhmätyöskentelyä ja kirjallisia harjoituksia sekä henkilökohtaista ohjausta ja palautetta tutkielmatekstistä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on pakollinen TtM:n tutkinnossa, kun pääaaineena on kansanterveystiede.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssille voi tulla vasta maisteriopintojen aikana, kun opiskelija valmistelee pro gradu -työtään.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson oheiskirjallisuudeksi suositellaan seuraavia teoksia:

  • Hakala, J. T., Uusi graduopas. Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. Gaudeamus. Helsinki 2009. 2. painos.
  • Hirsjärvi ym., Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki 2009. 15., osin uudistettu painos.
  • Kakkuri-Knuuttila, M.-L. & Heinlahti, K., Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus. Helsinki 2006.
  • Karisto, A. & Seppälä, U. Maukas gradu. Valmistusvihjeitä tutkielman tekijöille. Vastapaino. Tampere 2004.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Kasvatustieteiden yksikkö
Orientoivat ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, varhaiskasvatus)
Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus