x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRU30 Ruotsin kielen syventävä kurssi oikeustieteilijöille 3 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli
Edeltävät opinnot
Kielitaito tasolla B1 - B2 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Hyväksytysti suoritettu opintojakso Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä tai Talousruotsi I.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- on syventänyt ruotsin kielen suullista ja kirjallista osaamistaan sekä kehittänyt kielellistä
sujuvuuttaan omalla tieteenalallaan.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään oikeustieteen alan eri teemoja:

- tekstinymmärtämis- ja sanastoharjoituksia
- pari- ja ryhmäkeskusteluja
- kirjoitusharjoituksia
- lyhyitä alustuksia eri aiheista
- opiskelijan omaan erityisalaan liittyvä alustus ja ryhmäkeskustelu

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Ensisijaisesti kauppatieteiden maisterin tutkinnossa oikeustieteitä pääaineenaan opiskeleville.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) ja / tai kirjallinen / suullinen koe.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia: osallistuminen ja aktiivisuus tunneilla, tehtävien suorittaminen ja hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja / tai kirjallinen / suullinen koe.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen alussa

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Maksullinen materiaali ja/tai verkkomateriaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Oikeustieteelliset kieliopinnot (Yritysjuridiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus