x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKS2 Lainvalmistelu 4 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Aineopinnot (pääosiltaan)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva lainsäädännön asemasta ja merkityksestä yhteiskunnan ohjaamisessa sekä lainsäädäntöprosessista. Hänellä on kokonaiskuva säädösvalmistelusta yhteiskuntapoliittisena suunnittelutoimintana ja säädösvalmisteluaineistosta oikeuslähdeopilliselta kannalta. Lisäksi hän tuntee säädöstekniikan perusteet.

Sisältö

1 Säädösvalmisteluorganisaatio
2 Lainsäädäntöhierarkia
3 Hallituksen esityksen laatiminen
4 Säädösvalmistelussa käytettävät apuneuvot ja menetelmät
5 Hyvälle säädökselle asetettavat vaatimukset
6 Valmisteltavan säädöksen suhde muihin säädöksiin
7 Lakitekniset kysymykset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille.

Kirjallinen kuulustelu: luennot ja luennoitsijan osoittamin kohdin teos Niemivuo: Kansallinen lainvalmistelu (1998).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Niemivuo: Kansallinen lainvalmistelu. 1998 tai myöhempi painos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu