x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAP410 Tutkimusprosessin hallinta 6 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Hallintotieteiden metodologian yliassistentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tutkimustiedon erityisyyden ja merkityksen tiedeyhteisölle, hahmottaa tutkimisen prosessina, jossa kysymys, aineisto ja metodi vuorovaikuttavat, kykenee valitsemaan tutkimusstrategian perustellusti sekä hallitsemaan prosessin laatua.

Sisältö

Tutkimuksen tematisaatio ja strategia, tutkimuskysymyksen asettaminen, aineiston hallinta, analyysi, synteesi ja laadunhallinta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot (3 op) ja kirjallisuus (3 op) suoritetaan erikseen. Kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena joko yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Hirsjärvi–Remes–Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Tammi , 15. uudistettu painos 2009.
  2. Uusitalo: Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan.WSOY, 7. painos 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Metodiopinnot (Vakuutustiede)
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset sivuaine- ja metodiopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Aluetiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu