x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TURV7K Poliisin organisaatioiden, hallinnon sekä johtamisen tutkimus/kirjat 4 op
Vastuutaho
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon yliassistentti
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Ks. TURV7 Poliisin organisaatioiden, hallinnon sekä johtamisen tutkimus.

Sisältö

Ks. TURV7 Poliisin organisaatioiden, hallinnon sekä johtamisen tutkimus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksyttävästi suoritettu luentosarja korvaa yhden teoksen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus. Edita. Helsinki 1998 tai vaihtoehtoisesti Alkula–Pöntinen–Ylöstalo: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY. Porvoo 3. Painos 1999.
  2. Hirsjärvi–Hurme: Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Yliopistopaino. Helsinki 2000 tai Tuomi-Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä 2002.
  3. Hirsjärvi–Remes–Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki 2000.  (vaihtoehtoinen luennoille)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
IV Poliisin hallintotieteellinen tutkimus (Hallintotiede, turvallisuushallinto)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu