x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TURV7 Poliisin organisaatioiden, hallinnon sekä johtamisen tutkimus 18 op
Vastuutaho
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

1 Perehdyttää tieteellisten menetelmien käyttöön ja metodologisiin kysymyksiin tutkittaessa poliisin hallintoa, organisaatioita ja johtamista yleensä sekä rikollisuuden eri lajien tutkinnassa.
2 Tieteellisen kirjoittamisen ja keskustelun harjoittelu.

Sisältö

1 Hallinnon, organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksen keskeiset tutkimustyypit ja -menetelmät.
2 Keskeiset metodologiset kysymykset.
3 Itsenäisen tutkimussuunnitelman sekä tutkimusraportin laadinta.

Toteutustavat

1) Luentosarja hallinnon, organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksesta ja tutkimusmenetelmistä (2 op)
2) 2 lukukautta kestävä tutkimusseminaari, jossa laaditaan yhteensä kolme paperia: (1) tutkimusaihe ja -tehtävä,(2) käsitteet, teoria ja metodiikka sekä (3) analyysin raportointi (12 op)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot (2 op) ja tutkimusseminaarissa laaditut paperit (12 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. ja 2. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus. Edita, Helsinki 1998 TAI vaihtoehtoisesti Alkula-Pöntinen-Ylöstalo: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY, Porvoo 1999. 3.painos.
  2. Hirsjärvi-Hurme: Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Yliopistopaino, Helsinki 2000 TAI vaihtoehtoisesti Tuomi-Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä 2002.
  3. Hirsjärvi-Remes-Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Tammi, Helsinki 2000.

Hyväksyttävästi suoritettu luentosarja korvaa yhden teoksen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
IV Poliisin hallintotieteellinen tutkimus (Hallintotiede, turvallisuushallinto)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu