x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOHA14 Tutkielmaa tukevat määrälliset menetelmät 5 op
Vastuutaho
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Professori
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija hankkii tiedot ja taidot metodeista, joita hän voi hyödyntää tutkielmassaan. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on kyvyt metodikirjallisuuteen tukeutuen laatia pro gradu -tutkielma käyttäen tilastollisia menetelmiä ja käsitys tilastollisen analyysin käytöstä organisaatioiden kehitystyössä.

Sisältö

- Kerrataan SPSS-tilasto-ohjelman käyttöä
- Kerrataan yleisimpien menetelmien teoriaperustaa ja raportointia
- Tutustutaan hallintotieteellisiin kvantitatiivisiin pro gradu -tutkielmiin (menetelmät, otos, operationalisointi, tulosten raportointi) esimerkkien kautta
- Harjoitellaan yleisimpiä menetelmiä.
- Pohditaanmenetelmä osaamisen työelämäyhteyksiä

Kurssilla käsiteltyjä sisältöjä voidaan räätälöidä opiskelijoiden pro gradu -tutkielaman tarpeisiin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti pääaineopiskelijoille. Muiden opiskelijoiden ottamisesta kurssille päättää professori.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssilla suoritetaan tilastollisten metodejen peruskäsitteiden kertaus lähtötasokokeen muodossa. Koe on suoritettava hyväksytysti ennen luentoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lähtötasokokeen kirjallisuus:

Heikkilä Tarja  Tilastollinen tutkimus. Edita 1998 tai uudempi painos. Luvut 1-7.

 

Kurssikirjallisuus

Heikkilä Tarja  Tilastollinen tutkimus. Edita 1998 tai uudempi painos. Luku 11.

Jokivuori & Hietala: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. WSOY 2007.

Coleman Marianne & Research Methods in Educational Leadership and Management. SAGE 2002.  Luvut 4, 6, 10, 14

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
III Korkeakoulututkimuksen menetelmien moduuli (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu