x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOHA6 Korkeakouluhallinnon juridiikka 8 op
Vastuutaho
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Korkeakoulutuksen hallinnon ja talouden professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hallintotoiminnan keskeiset vaatimukset, hallinnon oikeussuojajärjestelmän pääpiirteet, korkeakouluhallinnon erityispiirteet sekä työsopimusoikeuden perusteet niin, että osaa soveltaa tietojaan oikeudellisiin tyyppitilanteisiin.

Sisältö

Oikeudellinen näkökulma korkeakoulujen toimintaan ja korkeakouluhallintoon. Hyvä hallinto ja hallintoasioiden käsittely, korkeakoulujen toiminnan sääntely, työsuhde korkeakoulujen palvelussuhteena.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

KOHA-opintoihin on erillinen haku.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1)    Laakso – Suviranta – Tarukannel: Yleishallinto-oikeus 2006, soveltuvin osin
2)    Miettinen – Muukkonen – Myrsky – Pohjolainen: Uusi yliopistolainsäädäntö 2009, s. 15–246, 317–330.
3)    Seuraavat säädökset (ajantasaisina):

Hallintolaki (434/2003)
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
Yliopistolaki (558/2009)
Ammattikorkeakoululaki (351/2003)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Täydentävät opinnot (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
Johtamiskorkeakoulu
Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus (KOHA) (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu