x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YHALS101 Strateginen johtaminen 10 op
Vastuutaho
Yrityksen hallinto
Vastuuhenkilö
Yliassistentti.
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
180 op.
Edeltävät opinnot
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää strategista johtamista koskevaa ajattelua. Opintojakso koostuu kahdesta osiosta, lukemisseminaarista (läsnäolovelvoite) ja kirjallisuuskuulustelusta.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään ajankohtaisiin strategisen johtamisen teemoihin ja kirjallisuuteen, painottaen uudistumisen ja liiketoimintainnovaatioiden problematiikkaa. Jakson jälkeen suoritettavassa kirjallisuuskuulustelussa painotetaan strategisen ajattelun erilaisia ominaispiirteitä ja erityisesti näiden linkittymistä strategiseen ajattelun erilaisiin koulukuntiin ja näkemyksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1. Aktiivinen osallistuminen johdantoluennolle, seminaaritilaisuuksiin sekä palautekuulusteluun
2. Toimiminen alustajana ja diskussanttina ryhmittäin/teemoittain
3. Viikoittaisten artikkelianalyysien laadinta
4. Kirjallisuuskuulustelu

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Mintzberg, Henry & Ahlstrand, Bruce & Lampel, Joseph: Strategy Safari: a Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. The Free Press New York. 1998 tai uudempi painos.

2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Opintojaksolle voidaan valita enintään 25 opiskelijaa johtamiskorkeakoulun jonolain mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu