x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YHALS630 Organisaatioteorian ja strategian lukupiiri 10 op
Vastuutaho
Yrityksen hallinto
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja.
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
180 op.
Edeltävät opinnot
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Osaamistavoitteet

Opintojakso syventää opiskelijan tietämystä organisaatio- ja strategiatutkimuksen eri suuntausten eroista ja yhtäläisyyksistä. Kurssilla paneudutaan tieteellisten artikkeleiden kautta keskeisten teorioiden klassikoihin, nykytilaan ja niiden sovellutuksiin. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy seuraamaan oman alansa tieteellistä keskustelua, ymmärtää eri näkökulmien taustaoletukset ja rajoitteet, kykenee soveltamaan näitä teoreettisia näkökulmia.

Sisältö

Kurssi koostuu lukupiirimuotoisesta seminaarista (läsnäolovelvoite) ja harjoituksista. Jokaisella tapaamiskerralla syvennytään yhteen organisaatioteoreettiseen teemaan tai näkökulmaan organisaatioiden ja strategian tutkimuksessa. Käsiteltäviä aiheita ovat mm: organisaatioiden ympäristö-, valta- ja resurssiriippuvuussuhteet, institutionaalinen teoria, sensemaking, kognitiot ja tulkinta, organisaatioiden oppiminen, toimialan taloustieteen näkökulmat, evoluutioteoriat, resurssit ja dynaamiset kyvykkyydet, organisaatioteorian vallalla olevat metateoreettiset näkökulmat ja näiden taustaoletukset sekä eri teorioiden väliset suhteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1. Osallistuminen luento- ja seminaaritilaisuuksiin
2. Kirjallisten tiivistelmien teko käsiteltävistä aiheista/artikkeleista.
3. Toimiminen alustajana seminaaritilaisuuksissa
4. Lukupaketti
5. Soveltava harjoitustyö
6. Henkilökohtainen loppuraportti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja

Opintojaksolle voidaan valita enintään 25 opiskelijaa johtamiskorkeakoulun jonolain mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu