x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YHALS611 Johtajuustutkimuksen nykysuuntia 10 op
Vastuutaho
Yrityksen hallinto
Vastuuhenkilö
Professori.
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
120 op.
Edeltävät opinnot
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto tai hallintotieteiden kandidaatin tutkinto.

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla opiskelijat saavat systemaattisen käsityksen johtajuustutkimuksen kehittymisestä ja painopisteistä viime vuosikymmenien aikana sekä johtajuuden monista näkökulmista nykypäivänä. Opiskelijalle muodostuu myös käsitys johtajuuden tutkimisen metodologisista vaihtoehdoista ja niiden seurauksista johtajuuden ymmärtämisessä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään muun muassa seuraavia johtajuuden teemoja: operatiivinen ja strateginen johtajuus, yksilö- ja kollektiivinen johtajuus, karismaattinen, visionäärinen ja inspiroiva johtajuus, muutosjohtajuus sekä eettinen ja esteettinen johtajuus. Johtajuustutkimusten analysoinnissa tarkastellaan myös niissä käytettyjä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmetodeja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1. Luennot ja seminaari 15 h
2. Esityksiä, analyyseja ja tiivistelmiä artikkeleista
3. Työpaperi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tieteellisiä artikkeleita luennoitsijan valinnan mukaan (ilmoitetaan myöhemmin).

Lisätietoja

Opintojaksolle voidaan valita enintään 25 opiskelijaa johtamiskorkeakoulun jonolain mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu