x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YHALS063 Asiantuntijaorganisaation johtaminen 10 op
Vastuutaho
Yrityksen hallinto
Vastuuhenkilö
Lehtori.
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
180 op.
Edeltävät opinnot
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Osaamistavoitteet

Opintojakso syventää opiskelijoiden ymmärrystä tietointensiivisten palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioiden erityispiirteistä yhteistoiminnan ja johtamisen näkökulmista.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden tiedon, tietämyksen ja osaamisen merkitystä, tunnistamista ja johtamista. Asiantuntijaorganisaatioiden toimintaa tarkastellaan erityisesti kollektiivisen asiantuntijuuden ja verkostomaisen asiantuntijatyön kannalta. Oleellisen osan opintojaksosta muodostaa asiantuntijaorganisaation johtamista ja asiantuntijapalvelujen tuotteistamista koskeva harjoitustyö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

1. Aaltonen, Mika 2007. The Third Lens. London: Asgate Publisching

2. Hamel Gary 2007. Johtamisen tulevaisuus. Helsinki: Talentum.

3. Heiskanen, T. & Hearn, J.2004. Information Society and the Workplace - Spaces, Boundaries and Agency.London: Routledge.

4. Parviainen, J. (toim.) 2005. Kollektiivinen asiantuntijuus. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy.

5. Lehtinen, U. & Niinimäki, S. 2004. Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen ja markkinoinnin suunnittelu. Helsinki: WSOY.

6. Artikkeleita ( Ilmoitetaan kurssin alussa).

 

Lisätietoja

Opintojaksolle voidaan valita enintään 25 opiskelijaa johtamiskorkeakoulun jonolain mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu