x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAS310 Organisaatioiden ja hallinnon arviointi 6 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Opintojakso lähestyy organisaatioihin ja hallintoon kohdistuvaa arviointitutkimusta ammatillisena käytäntönä, jossa sovelletaan tieteellisen tutkimuksen menetelmiä arviointihankkeen yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
1 tuntee organisaatioiden ja hallinnon arvioinnin tärkeimmät lähestymistavat,
2 osaa tehdä organisaatioihin ja hallintoon kohdistuvaa käytännön arviointitutkimusta, mihin sisältyen
3 osaa suunnitella arviointiasetelman, aineiston keruun ja arviointitoimeksiannon kulloinkin vaatiman metodisen triangulaation, sekä
4 osaa tehdä kvantitatiivisen aineistoon perustuvaa tilastoanalyysia SPSS -ohjelmalla.

Sisältö

1 Arviointitutkimuksen periaatteet ja lähestymistavat
2 Arviointiprojektin läpivienti käytännössä
3 Arviointiasetelma, aineiston keruu ja metodinen triangulaatio
4 Eri tutkimusmenetelmien yhteiskäyttö hankearvioinnissa
5 Tilastollisen analyysin teko SPSS-ohjelmalla

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on avoinna hallintotieteen pääaine- ja jatko-opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

A. Luennot arvioinnin periaatteista ja käytännöistä (1 op).

B. Organisaatioiden ja hallinnon arvioinnin praktikum (4 op).
Praktikum koostuu parina/triona tehtävästä harjoitustyöstä ja yhteisistä työistunnoista. Praktikumin yhteydessä opiskellaan myös aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

C. Tilastollisen analyysin näyttökoe SPSS-ohjelmalla (1 op).
Näyttökokeessa opiskelija tekee tilastollisen analyysin opettajan antaman tehtävän pohjalta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luennot ja Organisaatioiden ja hallinnon arvioinnin praktikum arvioidaan asteikolla 1-5. Näyttökoe arvioidaan hyväksytty/hylätty. Opintojakson kokonaisarviointi määräytyy kohtien A ja B arviointien painotetun keskiarvon mukaisesti. Lisäksi vaaditaan kohdan C suorittaminen hyväksytysti.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1.-2. vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentojen oheislukemistona:

Virtanen, Petri: Arviointi: arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Edita 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu