x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VTEKS120 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys (TTY/IHTE) 5 op
Vastuutaho
Vuorovaikutteinen teknologia
Vastuuhenkilö
TTY/IHTE Jarmo Palviainen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Pakollisena esitietovaatimuksena VTEKP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan tai IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet. Suositeltavana esitietovaatimuksena VTEKA206 Käytettävyyden arvioinnin menetelmät tai IHTE-3201 Käytettävyystutkimuksen menetelmät ja TKOPA14 Olio-ohjelmoinnin perusteet tai OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää miten käyttäjän tarpeet ja vaatimukset pitää ottaa huomioon vuorovaikutteisten tuotteiden kehityksessä yleensä ja ohjelmistoprojekteissa erityisesti.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• kuvailla tuotekehityksen koko elinkaaren ja sen osa-alueet sekä niiden merkityksen vuorovaikutteisissa tuotekehitysprojekteissa,
• tunnistaa eri tilanteisiin sopivat käyttäjäkeskeisen suunnittelun tekniikat ja menetelmät,
• selittää tuotekehityksen ja tieteellisen työskentelyn erot,
• arvioida poikkitieteellistä tiimityöskentelyä analyyttisesti,
• soveltaa käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen periaatteita tuotekehitysprojekteissa,
• suunnitella tuotekehitysprojektin käytettävyystyön yhdessä tuotekehitystiimin jäsenten ja sidosryhmien kanssa sekä
• hyödyntää käytettävyysalan tietolähteitä tiedonhankinnassaan.

Sisältö

1. Eri näkökulmat tuotteiden käytettävyyteen ja käyttökokemukseen, mm. käyttäjä, asiakas, yritysjohto, markkinointi, ohjelmistosuunnittelu, muotoilu. Käyttäjäsegmentointi ja tuotepositiointi. Käytettävyystyön taloudellisuuden perustelut (cost-justifying usability).
2. Käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi. Ohjelmistoprosessit suhteessa käytettävyyteen.
3. Käytettävyystavoitteet ja -menetelmät tuotekehitysprosessin eri vaiheissa.
4. Monialainen tiimityöskentely. Kommunikointi käyttäjäkeskeisen tutkimuksen ja kehityksen tuloksista sekä yrityksen sisällä, asiakkaille että tiedeyhteisölle.
5. Kyky hyödyntää käytettävyysalan tietolähteitä: konferenssit, journalit, tietokannat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

TTY:n koodi IHTE-3100.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö