x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 7 op

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoiden pakollinen perusopintojen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Ks. sisältö.

Sisältö

Opintojaksolla esitellään kuvailevan tilastollisen analyysin käyttöä empiirisessä tutkimustilanteessa sekä tutustutaan tilastollisen testauksen alkeisiin. Perehdytään empiirisen tilastollisen tutkimuksen työvaiheisiin lähtien havaintoaineiston hankinnasta ja aineiston esittämisestä havaintomatriisimuodossa. Havaintoaineiston sisältämän tiedon tiivistämis- ja havainnollistamistapoihin tutustutaan muuttujien tunnuslukujen ja frekvenssijakaumien yhteydessä, muuttujien välisten riippuvuussuhteiden selvittämiseen ehdollisten tunnuslukujen, pisteparvien ja ristiintaulukoiden avulla. Tutustutaan joihinkin todennäköisyysjakaumiin ja tilastollisen päättelyn alkeisiin. Harjoitellaan tilastollisen päättelyn tekemistä empiirisessä tutkimustilanteessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Pienryhmäopetus 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustyö on tehtävä ennen kuulustelua.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuosi 1. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Agresti, A., Finlay, B., Statistical methods for the social sciences. Prentice Hall 2009.
 2. Clarke, G.M., Cooke, D., A basic course in statistics, 5th ed. Arnold 2005.
 3. Grönroos, M., Johdatus tilastotieteeseen - Kuvailu, mallit ja päättely. Finn Lectura 2004.
 4. Heikkilä, T., Tilastollinen tutkimus, 4. painos. Edita 2002.
 5. Helenius, H., Tilastollisten menetelmien perustiedot. Statcon Oy 1995.
 6. Karjalainen, L., Tilastomatematiikka, 8. painos. Pii-kirjat 2004.
 7. Leppälä, R., Ohjeita tilastollisen tutkimuksen toteuttamiseksi SPSS for Windows -ohjelmiston avulla. Tampereen yliopisto, MTF laitos, B53 2004.
 8. Liski, E., Puntanen, S., Tilastotieteen peruskurssi I. Tampereen yliopisto 1987.
 9. Mellin, I., Johdatus tilastotieteeseen, 1. kirja, tilastotieteen johdantokurssi. Helsingin yliopisto 1996.
 10. Moore, D., The basic practice of statistics, 5th ed. Freeman 2009.
 11. Weiss, N., Elementary statistics, 6th ed. Addison Wesley 2004.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset sivuaine- ja metodiopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset sivuaineopinnot (Kansantaloustiede)
Johtamiskorkeakoulu
Metodiopinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö