x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATED10 Matematiikan oppiminen 4 op
Vastuutaho
Matematiikka
Edeltävät opinnot
Lukion matematiikka

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: Didaktinen matematiikka, matematiikan oppiminen, l

Yleiskuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti arvioida matematiikan oppimisympäristöjä suhteessa matematiikan opetuksen viimeaikaisiin muutostrendeihin ja paradigmamuutoksiin ja osaa käyttää keskeisimpiä matematiikan opetuksen tieto- ja viestintäteknisiä sovelluksia.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
• tutustuu erilaisiin matematiikan oppimiskäsityksiin ja opetusjärjestelyihin
• tottuu tarkastelemaan yliopistomatematiikan kurssien sisältöjä kouluoppimisen ja opetuksen näkökulmasta
• perehtyy erityisesti lukukäsitteen rakentumisen ja geometrisen käsitteenmuodostuksen problematiikkaan sekä analyysin esikäsitteisiin
• perehtyy moderniin laskentateknologiaan ja oppii käyttämään matematiikan työväline- ja opetusohjelmia
• tutustuu tietoverkkojen käyttöön matematiikan opetuksessa

Sisältö

Matematiikan opetuksen paradigmat ja muutostrendit. Oppimiskäsitykset ja opetusjärjestelyt. Lukukäsitteen kehittyminen. Geometrisen käsitteenmuodostuksen perusperiaatteet. Analyysin esikäsitteet. Matemaattinen ajattelu ja sen esittäminen, päättely ja todistaminen kouluopetuksen eri tasoilla. Moderni laskentateknologia. Matematiikan työväline- ja opetusohjelmat. Tietoverkot ja matematiikka.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu Hämeenlinnan luokanopettajakoulutuksessa oleville sekä Tokl:n ns. Aikama-ryhmälle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 32 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä opintotehtävien hyväksytty suoritus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osallistumisaktiivisuus, opintotehtävien suorittamisen taso.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkeleita sopimuksen mukaan. Muun materiaalin käytöstä ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö